Informace o předmětu

Charakteristika a cíle předmětu

Cílem předmětu Informační a komunikační technologie je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.

Studenti se seznamují s přenosem, uchováním, zpracováním, sdělováním a využíváním informací, naučí se orientovat ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů.

Vedle rozšiřování a prohlubování gramotnosti žáků v této oblasti směřuje předmět svým obsahem zaměřeným k praxi, k rozvíjení jejich algoritmického myšlení a vede je k systematickému přístupu při řešení problémů. Studenti se mají naučit vyhledávat v klasických i elektronických zdrojích a využívat informace a výpočetní techniku při řešení praktických úloh a problémů.

Cílem je naučit studenty pracovat i s internetem, nejen jako se zdrojem informací, ale i jako s prostředkem pro prezentaci výsledků činnosti jedince i instituce.

Studenti by si měli na základě získaných poznatků a dovedností uvědomovat možnosti informatiky při vlastním celoživotním vzdělávání a těchto možností cílevědomě využívat.

Přístup k obsahu a organizaci výuky

Předmět Informační a komunikační technologie je zařazen do těchto ročníků:

 

Třída počet hodin/týden
prima 2 vyučovací hodiny
tercie 2 vyučovací hodiny
kvarta 1 vyučovací hodina
kvinta 2 vyučovací hodiny
sexta 2 vyučovací hodiny
1.ročník 2 vyučovací hodiny
2.ročník 2 vyučovací hodiny

Tematické plány jsou koncipovány tak, aby umožňovaly diferenciaci v obsahu i rozsahu výuky a reflektovaly materiální vybavení školy.

Naším pedagogickým cílem je orientace studentů k řešení úkolů ve spolupráci s týmem. K tomuto cíli může poskytnout motiv spolupráce na projektech celoškolských, republikových i mezinárodních.

Tematické plány

prima.pdf (57kB) Tematický plán pro primu

tercie.pdf (55kB) Tematický plán pro tercii

kvarta.pdf (49kB) Tematický plán pro kvartu

kvinta.pdf (55kB) Tematický plán pro kvintu

sexta.pdf (49kB) Tematický plán pro sextu

1rocnik.pdf (55kB) Tematický plán pro 1. ročník

2rocnik.pdf (53kB) Tematický plán pro 2. ročník

Informační a komunikační technologie