Kritéria pro sekundu – Fyzika 2016/2017

V každém pololetí jsou všichni žáci hodnoceni známkou 1 – 5 za všechny písemné práce, které jsou povinni absolvovat a za domácí úkoly. Každá práce je hodnocena známkou se stejnou vahou(10), domácí úkoly vahou 8. V případě, že se žák na klasifikovanou práci nedostaví(např. z důvodu nemoci) bude mu vyučujícím určen náhradní termín, na který bude povinen se dostavit a kontrolní práci vykonat. V případě, že se žák na hodiny cíleně a opakovaně nedostavuje(z jakéhokoli důvodu), určí mu vyučující náhradní termín prostřednictvím e-mailu na jeho školní adresu(……@giosm.mikroservis.cz). Pokud se žák na náhradní termín nedostaví, hodnotí jej vyučující známkou 5 – nedostatečně. V případě, že žák neabsolvuje více jak polovinu kontrolních prací kvůli omluvené, dlouhodobé a souvislé absenci z důvodu nemoci a časově nebude možné určit náhradní termín(y), nebude žák za dané pololetí hodnocen.

Během školního roku může žák získat známky za aktivitu v hodině 1 – 5(váha 3) a zapomínání pomůcek 5(váha 3).

Vyučující na konci pololetí získá výslednou známku váženým průměrem a jeho zaokrouhlením dle matematických zvyklostí. V případě nerozhodnosti(průměr = 1,5 2,5 3,5 4,5), klasifikuje vyučující žáka na základě tendence jeho výkonu. Je-li jeho výkon stoupající, zapíše lepší známku v opačném případě tu horší.

Učitel také může přihlédnout k tomu, zda žák jeví o předmět zájem, jak aktivně se výuky zúčastňuje, zda má absenci v předmětu a cíleně se nezúčastňuje(např. časté zaspávání, nevolnosti – když je ohlášena kontrolní práce), zda chodí na hodiny připraven, jak často zapomíná pomůcky, apod.

Připravenost žáka na hodinu fyziky

Žák je povinen chodit na hodiny fyziky připraven. To znamená, že kromě teoretické přípravy bude na hodiny nosit tyto pomůcky:

  • Sešit(doporučuji formát A5 linkovaný) – obalený, čistý, nezmačkaný!
  • Psací a rýsovací potřeby
  • Učebnici
  • Sbírku příkladů
  • Domácí úkol(byl-li zadán)

Domácí úkoly

1. Pokud bude domácí úkol zadán, budu jej vyžadovat od každého! (Kdo nebyl zadání přítomen, bude se informovat na BakaWebu, přímo u mě – osobně, mailem, případně u spolužáků,… co nejdříve, aby mohl úkol splnit a odevzdat.)

2. Známku „Výborně“(váha 8) dostane ten, jehož domácí úkol bude mít tyto náležitosti

a) V levém horním rohu datum vypracování
b) V pravém horním rohu příjmení a následně jméno žáka(ne opačně!)
c) Zadání, přehledný zápis známých a neznámých hodnot
d) Vzorec
e) Uveden správný postup – výpočet vedoucí ke správnému výsledku
f) Je-li to možné i nákres situace s popisem hodnot, případně graf
g) Odpověď
h) Podpis rodiče
i) Úkol bude odevzdán na čistém a nezmačkaném papíru A4
j) Bude psán úhledně, čitelně a přehledně
k) Bude odevzdán včas do uvedeného termínu

3. Odevzdaný úkol, který nebude mít výše uvedené náležitosti nebo bude odevzdán po termínu, nebude hodnocen

4. Neodevzdaný domácí úkol bude hodnocen známkou „Nedostatečně“ (váha 8)

5. Pokud žák nebude moci úkol odevzdat z důvodu nemoci(případně jiné omluvené absence), odevzdá úkol učiteli hned, jakmile bude ve škole přítomen!

 

Soutěž o kalkulačky Vector a Sencor

Ceny:

1. Kalkulačka Vector 886206
2. Kalkulačka Sencor SEC 180
3. Kalkulačka Sencor SEC 180

Kalkulačka Vector 886206Kalkulačka Sencor SEC 180

 

 

 

 

 

Cíl soutěže:

Připravenost žáka na hodiny fyziky, vzorné plnění domácích úkolů, aktivita a soustředěnost v hodinách, slušné chování, co nejlepší prospěch a minimální absence.

Pravidla:

Bude sestaveno pořadí dle studijního průměru za celé pololetí. V pořadí budou jen ti žáci, kteří splní následující podmínky:

  • Absence v hodinách fyziky max. 8 hodin za pololetí(omluvených). I částečná absence v hodině(pozdní příchod, dřívější odchod) se počítá jako absence 1 hodina.
  • Odevzdávání všech domácích úkolů v termínu – viz „Domácí úkoly“ výše
  • Žák nesmí zapomínat pomůcky, knihy a sešity musí mít čisté, nezmačkané, nepoškozené a obalené(namátkové kontroly v hodinách) – viz „Připravenost žáka na hodinu fyziky“ výše
  • Žák nesmí obdržet žádnou poznámku za vyrušování v hodině nebo za nevhodné chování(i mimo vyučovací hodinu)

Jestliže žák nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude z pořadí o uvedené ceny vyškrtnut. V případě, že dva nebo více žáků budou mít stejný studijní průměr, bude pořadí stanoveno losováním. Ceny budou žákům předány na konci 1. pololetí.

Informační a komunikační technologie