Témata ročníkových prací

Pro studenty 3. ročníku a septimy ve školním roce 2023 -2024        Zveřejněno dne: 2023-09-01 7:00:00

Vedoucí práce Oponent Téma ročníkové práce 2023 – 2024
Ing. Petr Lešák Ing. Luboš Hlava Využití a perspektivy 3D tisku ve světě technologií
Cíl ročníkové práce:
V posledních letech se 3D tisk stal revoluční technologií s mnoha možnostmi v různých oblastech. Cílem této ročníkové práce je prozkoumat význam, principy a aplikace 3D tisku a zhodnotit jeho vliv na současnou i budoucí společnost.

1. Seznámení se s principy a technologiemi 3D tisku.
2. Analyzovat různé druhy materiálů používaných v 3D tisku a jejich vlastnosti.
3. Prozkoumat aktuální a budoucí aplikace 3D tisku v průmyslu, medicíně, architektuře, umění a dalších oblastech.
4. Zhodnotit výhody a omezení 3D tisku z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska.
5. Diskutovat možné výzvy a etická hlediska spojená s rozvojem 3D tisku.

Metodologie:
1. Rešerše o historii vývoje 3D tisku, jeho základních principech a různých metodách tisku.
2. Studium různých typů materiálů (plasty, kovy, keramika atd.) používaných v 3D tisku a jejich vlastností.
3. Analýza konkrétních případů využití 3D tisku v různých odvětvích, včetně reálných příkladů projektů.
4. Srovnání výhod a nevýhod 3D tisku ve srovnání s tradičními výrobními metodami.
5. Průzkum vlivu 3D tisku na ekonomiku, životní prostředí a společnost.
6. Diskuze o etických otázkách týkajících se 3D tisku, jako je ochrana duševního vlastnictví, bezpečnost a zneužití technologie.

Závěr:
Na základě provedené analýzy a zhodnocení je cílem práce formulovat závěrečné stanovisko k perspektivám a významu 3D tisku ve světě technologií a společnosti. Při závěrečném hodnocení je vhodné uvést doporučení pro další vývoj této technologie a potenciální směry výzkumu.

Ing. Petr Lešák Ing. Luboš Hlava Rozvoj a dopady umělé inteligence v moderní společnosti
Cíl ročníkové práce:
Umělá inteligence (UI) představuje klíčovou technologii, která má stále větší vliv na různé aspekty našeho života. Cílem této ročníkové práce je prozkoumat rozvoj umělé inteligence, její principy, aplikace a dopady na společnost, ekonomiku a lidské dovednosti.

1. Seznámení se s konceptem umělé inteligence, historií jejího vývoje a základními metodami.
2. Analýza různých typů umělé inteligence, včetně slabé a silné umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí.
3. Prozkoumání aplikací umělé inteligence v různých oblastech, jako jsou průmysl, zdravotnictví, doprava, financí, umění a další.
4. Zhodnocení výhod a rizik spojených s rozvojem umělé inteligence, včetně etických a právních aspektů.
5. Diskuze o budoucím vlivu umělé inteligence na pracovní trh, lidské dovednosti a společnost jako celek.

Metodologie:
1. Rešerše o historii umělé inteligence, významných milnících a vývoji technologií spojených s UI.
2. Studium různých přístupů k implementaci umělé inteligence, včetně strojového učení, hlubokého učení a evolučních algoritmů.
3. Analýza konkrétních projektů a aplikací umělé inteligence v různých odvětvích, s důrazem na reálné příklady.
4. Srovnání výhod a nevýhod použití umělé inteligence ve srovnání s tradičními metodami.
5. Průzkum etických otázek a výzev spojených s umělou inteligencí, včetně biasu, soukromí a bezpečnosti dat.

Závěr:
Na základě provedené analýzy a zhodnocení je cílem práce formulovat závěrečné stanovisko k významu umělé inteligence v současné společnosti a budoucích výzvách, které s sebou přináší. Studenti by měli v závěru práce uvést doporučení pro správné využívání umělé inteligence a reflexi vlivu této technologie na různé oblasti lidského života.

Ing. Luboš Hlava Ing. Petr Lešák Elektronický formulář
Cíl ročníkové práce:
Vytvoření elektronického formuláře na přihlašování studentů k volitelným předmětů na GIO Semily. Studenti si budou moci vybrat z volitelných předmětů, kde bude omezen počet účastníků na seminář a nejdříve se budou moci přihlašovat studenti s vyznamenáním, poté s průměr 1,5-2, pak 2-2,5, atd.
Ing. Luboš Hlava Jméno oponenta Program na vytvoření skupin na semináře v rozvrhu GIO
Cíl ročníkové práce:
Vytvoření programu, který porovná dvě a více skupin seminaristů a zjistí, kolika lidem se předměty kříží.

Informační a komunikační technologie