Kritéria pro 1.ročník

V každém pololetí jsou všichni žáci hodnoceni za všechny níže uvedené práce, které jsou povinni absolvovat. V případě, že se žák na klasifikovanou práci nedostaví(např. z důvodu nemoci) bude mu vyučujícím určen náhradní termín, na který bude povinen se dostavit a kontrolní práci vykonat. V případě, že se žák na hodiny cíleně a opakovaně nedostavuje (z jakéhokoli důvodu), určí mu vyučující náhradní termín prostřednictvím e-mailu na jeho školní adresu(……@giosm.mikroservis.cz). Pokud se žák na náhradní termín nedostaví, hodnotí jej vyučující známkou 5 – nedostatečně. V případě, že žák neabsolvuje jednu nebo více kontrolních prací kvůli omluvenédlouhodobé a souvislé absenci z důvodu nemoci a časově nebude možné určit náhradní termín(y), nebude žák za dané pololetí hodnocen.

Během školního roku může žák získat známky za aktivitu v hodině 1 – 5(váha 3).

Vyučující na konci pololetí získá výslednou známku průměrem a jeho zaokrouhlením dle matematických zvyklostí. V případě nerozhodnosti(průměr = 1,5 2,5 3,5 4,5), klasifikuje vyučující žáka na základě tendence jeho výkonu. Je-li jeho výkon stoupající, zapíše lepší známku v opačném případě tu horší. Učitel také může přihlédnout k tomu, zda žák jeví o předmět zájem, jak aktivně se výuky zúčastňuje, zda má absenci v předmětu a cíleně se nezúčastňuje (např. časté zaspávání, nevolnosti – když je ohlášena kontrolní práce, apod.).

Připravenost žáka na hodinu IKT

Žák je povinen chodit na hodiny IKT připraven. To znamená, že kromě teoretické přípravy bude na hodiny nosit tyto pomůcky:

  • Sešit(doporučuji formát A5 čtverečkovaný nebo nelinkovaný) – obalený, čistý, nezmačkaný!
  • Psací potřeby
  • Učebnici – určí-li vyučující
  • Flashdisk – určí-li vyučující

Školní tašku (batoh) s ostatními věcmi nechá žák zamknutou ve své skříňce v šatně. Upozorňuji, že během výuky nebude mít student u sebe žádnou komunikační techniku(mobil, tablet, notebook, netbook, laptop, a jiné) – POKUD MU TO NEURČÍ VYUČUJÍCÍ. Nedodrží-li žák tyto podmínky připravenosti, může jej vyučující hodnotit sníženým stupněm, a to až 5(váha 1), což se pak projeví v pololetní klasifikaci.

Přezouvání do učebny VTV

Do učebny VTV (zde probíhá výuka předmětu Informační a komunikační technologie) je žák povinen chodit pouze v domácí obuvi. Není povolena ani obuv, kterou žák používá na tělesnou výchovu. Pokud žák nemá (zapomene) obuv na přezutí, odloží obuv u dveří a hodiny IKT absolvuje bez obuvi. Porušení tohoto pravidla a neuposlechnutí výzvy učitele k přezutí může mít za následek vykázání žáka z učebny. Neúčast v hodině je pak považována jako neomluvená absence.

Jídlo a pití

Do učebny VTV (zde probíhá výuka předmětu Informační a komunikační technologie) je žákovi zakázáno nosit jakékoli nápoje a jiné potraviny. Už vůbec není povolena jakákoli konzumace čehokoli během pobytu v učebně. Žákům je vždy umožněno se občerstvit o přestávce mimo učebnu. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vykázání žáka z učebny. Neúčast v hodině je pak považována jako neomluvená absence.

Kontrolní práce v 1. pololetí:

  • Písemný test – číselné soustavy a jejich převody
  • Hardware – referát na téma hardware a jeho prezentace před třídou(PowerPoint)
  • Písemný test – hardware
  • MS PowerPoint – tvorba prezentace na téma software a prezentace před třídou

Pravidla hodnocení prezentace

 

Kontrolní práce v 2. pololetí:

  • MS Word – dva testy (hromadná korespondence a tvorba obsahu)
  • MS Excel – tvorba a úprava tabulek, vzorce

Pravidla hodnocení doručené tabulky MS-Excel

Obecné pokyny pro tvorbu webových stránek
Pravidla pro tvorbu 1. webových stránek
Pravidla pro tvorbu 2. webových stránek

Informační a komunikační technologie